O Projekcie

Projekt Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji dorosłych


Tytuł projektu:

Cyfrowe włączenie dorosłych – uczmy się na przykładach dobrych praktyk

Akronim

DigiAdults

Okres realizacji

21 miesięcy: 1.09.2019 – 31.05.2021


Opis

Ideą projektu DigiAdults jest zgłębienie tematu używania narzędzi cyfrowych oraz ocena wpływu wykorzystania narzędzi cyfrowych i Internetu na wzmocnienie pozycji osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Projekt zakłada opracowanie i przeprowadzenie warsztatów/szkoleń pod wspólnym hasłem: „W świecie cyfrowym”. Szczegółowe tematy mają być ustalone przez każdą instytucję. Opisy programów szkoleń lub/i warsztatów zostaną udostępnione online w postaci tzw. Online resource center.


 W ramach realizacji projektu partnerzy:

  1. Wypróbują różne sposoby wykorzystania narzędzi cyfrowych aby wzmocnić umiejętności osób dorosłych (zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem cyfrowym) zarówno w kontekście ich rozwoju osobistego jak i/lub zawodowego oraz jako obywateli i konsumentów;
  2. Przeanalizują różne podejścia i nowe metody kształcenia wspomagające proces włączenia do świata cyfrowego osób niewłączonych;
  3. Opracują opisy zrealizowanych warsztatów lub/i szkoleń wraz z wytycznymi dla trenerów;
  4. Uruchomią Internetowe centrum zasobów (online resource center) zawierające kolekcję materiałów projektu, w tym przykłady dobrych praktyk.